Skip Navigation Links.

Invitation to make submissions placed in the National Newspapers

Leagan Gaeilge

Comhlacht Slat Tomhais na Seirbhíse Poiblí

Mar a socraíodh i ndara comhaontú pá na seirbhíse poiblí faoi Ag Coinneáil an Dul Chun Cinn táthar tar éis Comhlacht Slat Tomhais na Seirbhíse Poiblí a bhunú chun tabhairt faoi scrúdú bunúsach a dhéanamh ar phá fostaithe sa tseirbhís phoiblí maidir leis an earnáil phríobháideach.

 

Uainiúchán agus réimse an scrúdaithe

Déanfaidh Comhlacht Slat Tomhais na Seirbhíse Poiblí scrúdú ar phá agus ar phoist grád sonraithe sa tseirbhís phoiblí agus soláthróidh sé Tuarascáil ina mbeidh moltaí faoi rátaí pá i gcás na ngrád sin sa dara leath de 2007.  Tá liosta de na gráid ar leith a mbainfidh an scrúdú seo leo ar fáil ó Oifig an Chomhlachta agus tá sé ar taispeáint ar shuíomh gréasáin* an Chomhlachta.

 

Mar a tharla san iniúchadh maidir le slata tomhais a bhí ann cheana  idir 2000 agus 2002, is comparáid chomhtháite ar bhonn leathan le poist agus le rátaí pá ar fud an gheilleagair a bheas san iniúchadh seo.  Déanfaidh an Comhlacht scrúdú ar róil, ar dhualgais agus ar chúraim phost sa tseirbhís phoiblí agus sa chuid eile den gheilleagar, agus ní hiad na rátaí pá a

ghabhann le poist a bhfuil teidil atá cosúil lena chéile orthu, agus róil a bhfuil cosúlachtaí fánacha eatarthu, amháin san earnáil phríobháideach a scrúdófar.

 

Cur chuige

Déanfaidh an Comhlacht anailís agus taighde domhain, uileghabhálach ar leibhéil phá san earnáil phríobháideach ar an mbonn seo a leanas:

  • Leibhéil fhoriomlána pá sa dá earnáil chomh maith le rátaí pá do ghrúpaí ar leith (mar fhoireann chléireachais/riaracháin agus teicneoirí) agus do ghrúpaí inaitheanta eile (mar earcaigh gur céimithe iad);
  • Gréasán foriomlán rátaí pá san earnáil phríobháideach agus i bhfostaíochtaí ar feadh réimse cineálacha, méideanna nó earnálacha;
  • An chaoi a bhfuil córais luach saothair eagraithe san earnáil phríobháideach.

 

Ag teacht ar a mholtaí dó caithfidh an Comhlacht aird a thabhairt ar:

  • An gá atá ann foireann leis na cáilíochtaí, leis na scileanna agus leis an tsolúbthacht atá riachtanach  chun go gcomhlíonfaidh siad a gcúraim éagsúla a earcú, a choinnéail agus a spreagadh;   
  • An gá atá ann le tacaíocht do nuachóiriú leanúnach na  seirbhíse poiblí;
  • An gá atá ann a chinntiú go mbeidh cothromas idir na fostaithe san earnáil phoiblí agus san earnáil phríobháideach araon  agus,
  • An gá atá ann cur le cumas iomaíochta na tíre agus le rathúnas eacnamaíoch seasta.

 

Tabharfaidh an Comhlacht aird freisin ar na difríochtaí atá idir an tseirbhís phoiblí agus an earnáil phríobháideach agus idir na grúpaí éagsúla den tseirbhís phoiblí a thagann faoina réim i dtaca le coinníollacha oibre, eagar oibre, peorcaisí, agus coinníollacha fostaíochta agus sochair ábhartha eile, ar a n-áirítear seasmhacht tionachta agus sochair phinsin.

 

Tá mioneolas faoi théarmaí tagartha Chomhlacht Slat Tomhais na Seirbhíse Poiblí ar fáil ó Oifig an Chomhlachta agus tá siad ar taispeáint ar shuíomh gréasáin* an Chomhlachta.

 

Iarrtar ar dhaoine nó ar eagraíochtaí ar bith ar mian leo aighneachtaí a chur chuig Comhlacht Slat Tomhais na Seirbhíse Poiblí i dtaca leis an athbhreithniú seo é sin a dhéanamh i scríbhinn faoi 7 Iúil 2006.  Ba chóir tagairt a dhéanamh in aighneachtaí do ghráid agus/nó do cheisteanna a bhaineann le téarmaí tagartha an Chomhlachta.

 

Brendan Duffy, Rúnaí,

Comhlacht Slat Tomhais na Seirbhíse Poiblí

Bosca  10552

Teileafón: 01 6045460

Faics: 01 6045716

R-Phost:     info@benchmarking.gov.ie

*Suíomh Gréasáin:  www.benchmarking.gov.ie

 

Tá foireann Chomhlacht Slat Tomhais na Seirbhíse Poiblí lonnaithe go sealadach i 73-79 Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, ach bogfaidh siad go háitreabh eile i Sráid Mhór na gCaorach, Baile Átha Cliath 8, go luath.  Taispeánfar an seoladh nua ar shuíomh gréasáin an Chomhlachta amach anseo.